Võru Vallavolikogu 14.01.2015. a. otsusega nr 74 algatati detailplaneering Võru vallas Vagula külas Tammi maaüksusel (katastritunnus 91801:006:0357).

Võru Vallavalitsus on koostanud detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise eelhinnangu ja jõudnud järeldusele, et keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik, Võru Vallavalitsuse korraldus 20.06.2016 nr 178. Keskkonnaameti hinnangul ei ole keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine vajalik.

Detailplaneeringu ala paikneb Võrumaa Võru valla Vagula külas Vagula järve idakaldal, Võru linna Vasara tänava ja Tallinna maantee (Tallinn-Tartu-Võru –Luhamaa mnt) ristmikust ca 1,3 km kaugusel edelasuunas piki kohalikku teed. Detailplaneeringu ala suurus on 3 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on Tammi kinnistule paatide sildumisala ja sildumisrajatiste asukoha määramine, maa sihtotstarve täpsustamine, krundi ehitusõiguse, tehnovõrkude-ja rajatiste asukoha määramine, krundi hoonestusala piiritlemine, haljastuse ja heakorra põhimõtete, kujade määratlemine ning maaüksusele juurdepääsu asukoha ja lahenduste leidmine.

Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on Võru Vallavalitsus.

Rohkem infot SIIT