Parksepa, esialgse nimega Kungla Raamatukogu asutati 1946.a. Väikest kogu raamatuid hoiti Otsa talu riidekapis ja neid laenutas Kungla Rahvamaja juhataja Valdeko Lepp. Mõnda aega hoiti raamatuid Kungla rahvamajas. 1952.a. paigutati Väimela nime kandev raamatukogu Traksi tallu. Kogu sisustus koosnes töölauast, kahest raamatukapist ning paarist kolhoosilt laenatud toolist. Veel 1955.a. oli kasutusel petrooleumilamp ja raamatukogu asus 12m suuruses küttekoldeta ruumis. Alles 1963.a. koliti remonditud ahiküttega tuppa. 1968.a.anti üks tuba juurde.

Aastatel 1968 – 1973 korrastati kataloogid, saadi uued raamaturiiulid. 1970ndatel aastatel oli raamatukogul hea koostöö Väimela 8-kl. Kooliga (praegune Parksepa Keskkool). Viive Pähn asutas koolis laenutuspunkti, nii suurenes laste lugemus.
1973.a.asus raamatukogus tööle Elvi Määr. Hakkasid toimuma raamatukogutunnid, vestlused raamatutest, kirjandus- ja kohtumisõhtud. Kohtuti Paul Haavaoksa, Paul Kuusbergi ja Mats Traadiga. Meeldejäävamad kirjandusõhtud olid Võru murdeluule õhtu, koostöös Võru Koduloomuuseumiga ja A.H. Tammsaare 100.sünniaastapäev „Mõte peab tõde kandma".1979.a.nimetati raamatukogu ümber Raiste Raamatukoguks.

1980ndate algul tegeldi paikkonna kultuuriloo ja raamatukogu ajaloo uurimisega. Töö oli raamatukogu juhataja jaoks huvitav ja tulemuslik. 1984.a.ülevabariiklikul raamatukogukroonikate ülevaatusel sai Raiste raamatukogu teise koha.
Lugejaid oli 250 – 300 ja aastas laenutati umbes 5000 raamatut ja ajakirja. Majanduslik olukord oli väga halb, sest vana talumaja oli täiesti amortiseerunud.

1990ndatel alustatud erastamise käigus anti nõukogude võimu poolt ära võetud Traksi talu elumaja tagasi õigusjärgsele omanikule. Vallavanem Helgi Riigov võimaldas raamatukogule Parksepal Kanariku 7 15m suuruse toa, kuhu paigutati uuemad raamatud ja perioodika. Põhilise osa kogust võttis raamatukogu juhataja oma kodumajas Raiste külas asuvasse laenutuspunkti. 25.juunil 1994.a. toimus raamatukogu juhataja initsiatiivil esimene kodukandipäev Kungla rahvamajas. See oli 200 osavõtjaga sisukas ja meeleolukas rahvapidu.

1997.a.novembris tähistati Tagakülast pärit Vabadusristi ja Kotkaristi kavaleri, arhivaari ja kodu-uurija Hengo Tulnola 100.sünniaastapäeva. Raamatukogu 50.tegevusaasta juubelipidu toimus Parksepa Keskkooli aulas : aktus, kontsert ja paremate lugejate tänamine.
Oktoobris 2000 tegi raamatukogu juhataja Võru Vallavalitsusele taotluse laiendada raamatukogu tegevuse lõpetanud munitsipaalettevõtte" Parksepa" ruumide arvel. Raamatukogu renoveeriti 2001.a.suvel, pidulik avamine toimus 9.oktoobril 2001.a. 2003.a. laiendati ruume veelgi. 100m suuruses raamatukogus on nüüd võimalik korraldada ka foto- ja kunstinäitusi. Maalinäitusi on eksponeerinud kunstnikud Marje Ernits, Liive Koppel, Tiia Keskrand, Marge Häide, Liia Lepik, Sirje Piiper. Fotosid on välja pannud Mati Pakler, Kerto Koppel, Ilmar Vananurm.

Iga-aastaseks traditsiooniks on kohtumised kirjanikega. Parksepat on külastanud Lehte Hainsalu, Erik Tohvri, Ilmar Särg, Mihkel Mutt, Asta Põldmäe, Indrek Mesikepp, Helga ja Enn Nõu, Teet Kallas.

2004

2004.a. algas raamatukogu arvutiajastu. 2006.a. sügiseks valmis raamatute elektrooniline kataloog. Aasta hiljem, kui vanad ja aeglased arvutid uute vastu välja vahetati, sai alustada elektroonilise laenutamisega. Kuigi Internet jõudis paljudesse kodudesse, kasutati raamatukogu arvuteid aktiivselt: infootsingud, maksude ülekandmine, e-teenused.

2006

Aastatel 2003-2006 olid kohtumised kirjanike Lehte Hainsalu, Erik Tohvri, Marje Ernitsa, Ilmar Särje, Mihkel Muti, Asta Põldmäega.

2007

24.okt.2007.a. võtsime vastu väliseesti kirjanikke Helga ja Enn Nõu.

2008

2008 oli Eesti Vabariigi 90.juubeliaasta. Ajaloolane Valdur Raudvassar pidas raamatukogus kaks loengut: „Eesti Vabariigi sünd ja Vabadussõda“, „Vabadussõda ja Tartu rahu“. 26.märtsil oli külas kirjanik Teet Kallas.

E. Niidu 80.sünnipäeva tähistasime Parksepa lasteaias kirjandushommikuga „Midrimemme sünnipäev“.

2008.a. toimus suur edasiminek. Kasvas tunduvalt lugejate, laenutuste ja külastuste arv. Arvutiprogramm RIKS võimaldab jälgida teavikute õigeaegset tagastamist.

2009

2009.a. 18.veebruaril oli meeleolukas „Küünlakuu kirjanduspäev“ 30 osavõtjaga. Ajaloolane Milvi Hirvlaane rääkis teemal „Jakob Hurt ja tema aatekaaslased“, Kreutzwaldi muuseumi teadur Aimi Hollo tutvustas artiklite kogumikku „Viruskundra“, Aarend Kabun esitas oma luulet ja Kadri Laube musitseeris lõõtspillil.

11.novembril külastas Parksepat paljude lemmik – kirjanik Enn Vaino.

2010

2010.a oli vabariiklik lugemisaasta.

Märtsis esitles endine pedagoog Ilme Vahtra oma kodu- ja kultuuriloolist raamatut „Kodukandi radadel“ 1.osa. Sügisel, Parksepa kooli 135.a.p. ilmus raamatu II osa.

Lugemisaastal oli raamatukogul hea koostöö Parksepa Keskkooli raamatukoguga ja Parksepa lasteaiaga. 22.aprillil oli lasteaias E. Enno 135. s.a. kirjandushommik, mille ettevalmistamisel aitas palju kaasa lasteaiaõpetaja Tiiu Kahar. Koolis oli Ilon Wiklandist kirjandushommik ja suurepärase muinasjutuvestja Helju Kalme mitu jutu tundi. 2010.a. oli 446 lugejat, raamatukogu külastati 7540 korral ja laenutati 15097 teavikut.

2011

Tallinna Ülikooli lektor Ave Mattheus pidas Parksepa Keskkooli abiturientidele loengu noortekirjandusest.

Algklassid kohtusid lastekirjanik Heiki Vilepiga.

Sügisesel kirjandusõhtul „Aeg linnutiivul lennanud ...“ rääkis kirjandusteadlane Rutt Hinrikus elulugude ja mälestuste kirjutamisest, kogumisest ja avaldamisest.

2012

Olulised tähtpäevad olid O.Lutsu 125.sünniaastapäev ja „Kevade“ 100.sünnipäev.

Kirjandusõhtul „Saksa kirjandus, mu arm“ esines põhjaliku ettekandega Tallinna Ülikooli võrdleva kirjanduse lektor Ave Mattheus.

Oktoobrikuu lõpus külastas meid tuntud ajakirjanik ja publitsist Valve Raudnask.